فیزیک (۳) پایه دوازدهم

فیزیک (۳) پایه دوازدهم
فیزیک (۳) پایه دوازدهم

تصحیح جستجو


فیزیک (۳) پایه دوازدهم - فصل ۱ - حرکت بر خط راست (تجربی)

فیزیک (۳) پایه دوازدهم - فصل ۱ - حرکت بر خط راست (تجربی)

برای دانلود فایل نمونه کل درسنامه ها کلیک کنید ..

30,000تومان 35,000تومان

فیزیک (۳) پایه دوازدهم - فصل ۱ - حرکت بر خط راست (ریاضی)

فیزیک (۳) پایه دوازدهم - فصل ۱ - حرکت بر خط راست (ریاضی)

برای دانلود فایل نمونه کل درسنامه ها کلیک کنید ..

30,000تومان 35,000تومان

فیزیک (۳) پایه دوازدهم - فصل ۲ - دینامیک (تجربی)

فیزیک (۳) پایه دوازدهم - فصل ۲ - دینامیک (تجربی)

برای دانلود فایل نمونه کل درسنامه ها کلیک کنید ..

30,000تومان 35,000تومان

فیزیک (۳) پایه دوازدهم - فصل ۲ - دینامیک و حرکت دایره ای (ریاضی)

فیزیک (۳) پایه دوازدهم - فصل ۲ - دینامیک و حرکت دایره ای (ریاضی)

برای دانلود فایل نمونه کل درسنامه ها کلیک کنید ..

30,000تومان 35,000تومان

فیزیک (۳) پایه دوازدهم - فصل ۳ - نوسان و امواج (تجربی)

فیزیک (۳) پایه دوازدهم - فصل ۳ - نوسان و امواج (تجربی)

برای دانلود فایل نمونه کل درسنامه ها کلیک کنید ..

40,000تومان 45,000تومان

فیزیک (۳) پایه دوازدهم - فصل ۳ - نوسان و موج (ریاضی)

فیزیک (۳) پایه دوازدهم - فصل ۳ - نوسان و موج (ریاضی)

برای دانلود فایل نمونه کل درسنامه ها کلیک کنید ..

30,000تومان 35,000تومان

فیزیک (۳) پایه دوازدهم - فصل ۴ - آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای (تجربی)

فیزیک (۳) پایه دوازدهم - فصل ۴ - آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای (تجربی)

برای دانلود فایل نمونه کل درسنامه ها کلیک کنید ..

40,000تومان 45,000تومان

فیزیک (۳) پایه دوازدهم - فصل ۴ - بر هم کنش های موج (ریاضی)

فیزیک (۳) پایه دوازدهم - فصل ۴ - بر هم کنش های موج (ریاضی)

برای دانلود فایل نمونه کل درسنامه ها کلیک کنید ..

30,000تومان 35,000تومان

فیزیک (۳) پایه دوازدهم - فصل ۵ - آشنایی با فیزیک اتمی (ریاضی)

فیزیک (۳) پایه دوازدهم - فصل ۵ - آشنایی با فیزیک اتمی (ریاضی)

برای دانلود فایل نمونه کل درسنامه ها کلیک کنید ..

30,000تومان 35,000تومان

فیزیک (۳) پایه دوازدهم - فصل ۶ - آشنایی با فیزیک هسته ای (ریاضی)

فیزیک (۳) پایه دوازدهم - فصل ۶ - آشنایی با فیزیک هسته ای (ریاضی)

برای دانلود فایل نمونه کل درسنامه ها کلیک کنید ..

30,000تومان 35,000تومان

نمایش 0 تا 0 از 0 (0 صفحه)